Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá " Lâm sản thanh lý tận dụng trên diện tích 3ha rừng tự nhiên để xây dựng đồn Biên phòng Đăk Nô (phiên hiệu 777)

Thứ năm - 24/05/2018 09:07
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do  - Hạnh phúc
Số: 165/TB - BQLVQG Bình Phước, ngày 24 tháng  5 năm 2018
     
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Luật Đấu giá tài sản năm 2016;
Để đảm bảo tài sản được đưa ra đấu giá theo đúng quy định của pháp luật. Nay Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản sau:
1/ Người có tài sản đấu giá:
BAN QUẢN LÝ VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
2/ Tài sản đấu giá là:
 • Vị trí: Khoảnh 1 tiểu khu 7 thuộc Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
 • Diện tích khai thác lâm sản thanh lý tận thu, tận dụng: 3 ha.
 • Tổng số khối lượng lâm sản thanh lý tận thu: 364,867 m3, trong đó:.
+ Khối lượng gỗ chính phẩm: 290,78 m3.
+ Khối lượng gỗ tận thu cành ngọn: 22,185 m3.
+ Khối lượng gỗ tận thu: 32,355 m3.
Tất cả tài sản trên được đấu giá chung thành 01 gói (lô).
3/ Giá khởi điểm:  1.217.942.200 đồng  (Bằng chữ: Một tỷ, hai trăm mười bảy triệu, chín trăm bốn mươi hai ngàn, hai trăm đồng chẵn).
4/ Tiêu chí lựa chọn:
 • Tổ chức đấu giá có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết đảm bảo cho toàn bộ công việc tổ chức thực hiện đấu giá tài sản.
 • Có Phương án đấu giá hiệu quả.
 • Có đội ngũ Đấu giá viên có năng lực, kinh nghiệm và uy tín
 • Có mức thù lao dịch vụ đấu giá phù hợp
 • Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá do Bộ Tư pháp công bố
 • Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản
5/ Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Thời gian nhận hồ sơ là trong vòng 03 ngày kể từ ngày 24/5/2018 đến 17 giờ ngày 26/5/2018.
Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tại: Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước
Hình thức tiếp nhận hồ sơ: Tổ chức đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập.
6/ Hồ sơ đăng ký tham gia gồm:
 • Bản sao chứng thực đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định thành lập tổ chức đấu giá.
 • Phương án đấu giá.
 • Số lượng hợp đồng đấu giá thành trong thời gian gần đây.
 • Số lượng Đấu giá viên (bản sao chứng thực chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên).
 
  KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(Đã ký)
Vương Đức Hòa
 
                                                                       
 
                                                                                                           
 
 
                                                                                                                         
 
 
 
 
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết