Trang nhất » Tin Tức » Nghiên cứu - Hợp tác » Chương trình dự án

Kế hoạch trồng rừng năm 2018

Kế hoạch trồng rừng năm 2018 tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Hội Thảo Dự án Điều Tra Tổng Thể Về Đa dạng sinh học tại VQg Bù Gia Mập

Hội Thảo Dự án Điều Tra Tổng Thể Về Đa dạng sinh học tại VQg Bù Gia Mập

Đề tài “Điều tra tổng thể đa dạng sinh học Vườn quốc gia Bù Gia Mập” được UBND tỉnh Bình Phước phê duyệt theo quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt triển khai thực hiện đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ năm 2010. Đơn vị chủ trì đề tài Ban quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, đơn vị phối hợp Trung tâm đa dạng và phát triển thuộc Viện Sinh học nhiệt đới nay là Viện Sinh thái học Miền Nam, chủ nhiệm đề tài Thạc sỹ Vương Đức Hòa Phó giám đốc Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Qua hai năm thực hiện, ngày 01 tháng 11 năm 2012, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù gia Mập đã tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả Đề tài