Trang nhất » Tin Tức » Giới thiệu » Giới thiệu chung

Giới thiệu chung

Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập nằm trong vùng sinh thái rừng khô trung tâm Đông Dương của hạ lưu sông Mê Công (Baltzer và cộng sự 2001) và nằm trong hành lang ưu tiên bảo tồn của Tiểu vùng Mê Công (ADB, 2005). Những kết quả bước đầu nghiên cứu tại VQG Bù Gia Mập và các vùng lân cận như VQG Cát Tiên và khu bảo vệ Seima ở Campuchia của các nhà khoa học trong và ngoài nước cho thấy mức độ đa dạng thực vật và động vật của VQG Bù Gia Mập là rất cao.