Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2019

Thứ sáu - 06/09/2019 08:23
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  299   /BQLVQG - TCHC
 
 
Bù Gia Mập, ngày  03  tháng  9 năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức
Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2019
         
Căn cứ Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-SNV ngày 26/8/2019 của Sở Nội vụ Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập năm 2019.
Nay Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập thông báo tuyển dụng viên chức năm 2019 như sau:
1. Vị trí tuyển dụng:
Số lượng tuyển dụng: 03 vị trí gồm:
- Kế toán, tài chính, tiền lương: 01 vị trí
- Tuyên truyền về công tác BVR, PCCCR bằng tiếng dân tộc: 01 vị trí
- Chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã: 01 vị trí
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
- Có phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
2.2. Tiêu chuẩn từng vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp
a) Về chuyên môn:
- Vị trí kế toán, tài chính, tiền lương: Yêu cầu có bằng Đại học chuyên ngành cử nhân kinh tế.
- Vị trí tuyên truyền về công tác BVR, PCCCR bằng tiếng dân tộc: Yêu cầu có bằng Đại học Văn hóa
- Vị trí chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã: Yêu cầu có bằng Trung cấp Chăn nuôi thú ý trở lên
b) Về Ngoại ngữ, vi tính:
Đối với các thí sinh dự tuyển phải có chứng chỉ Anh văn A, tin học A trở lên
3. Đối tượng ưu tiên
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
          4. Hồ sơ dự tuyển:
a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
          Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ.
          Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Website của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
          Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
b) Hồ sơ dự tuyển
Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký tuyển dụng đồng thời nộp các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (có công chứng)
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đồng thời kèm theo bản gốc để đối chiếu;
- Chứng chỉ Anh văn, vi tính (phô tô công chứng)
- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe.
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
          5. Hình thức và nội dung tuyển dụng
          a) Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng.
b) Nội dung xét tuyển:
          * Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển
          - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
          - Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.
          - Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
 
          * Vòng 2: Phỏng vấn
          - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức phỏng vấn vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:
          + Kiến thức chung: Luật và các Văn bản dưới luật liên quan đến viên chức;
          + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kiến thức hiểu biết về vị trí dự tuyển, phương hướng trong thời gian tới nếu được trúng tuyển vào vị trí đăng ký.
          - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;
          - Thời gian phỏng vấn 30 phút;
          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
          Lưu ý: Ban Quản lý Vườn không tổ chức ôn thi cho thí sinh mà thí sinh tự học tập, nghiên cứu để trả lời các câu hỏi tại nội dung phỏng vấn.
          6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
          - Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
          - Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
          7. Lệ phí xét tuyển
- Lệ phí: 500.000(Năm trăm nghìn đồng)/ thí sinh (theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
          8. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển:
a) Thời gian: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 03/10/2019.
b) Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập - xã Bù Gia Mập - huyện Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước. ĐT. 02713.724.237;
c) Hình thức: Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp và không được nộp thay.
Trong quá trình tuyển dụng mọi thông tin Ban Quản lý Vườn sẽ đăng trên Website của Vườn: http://vuonquocgiabugiamap.vn./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Đăng Website Vườn;
- Đăng Báo Bình Phước;
- Lưu VT.
GIÁM ĐỐC
 
 
(Đã ký)
 
 
 
Nguyễn Đại Phú
 

Tác giả bài viết: Phòng Tổ chức - Hành chính

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn