Trang nhất » Tin Tức » Thông báo

Thông báo kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019

Thứ sáu - 18/10/2019 03:15
 
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:   359   /TB-HĐTDVC Bù Gia Mập, ngày  18  tháng 10   năm 2019
 
 
THÔNG BÁO
Về việc kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019

 
 
Căn cứ Quyết định số 227/QĐ-SNV ngày 26/8/2019 của Sở Nội vụ Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2019; Kế hoạch số 357/KH-HĐTD ngày 15/10/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2109 về việc kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn; Danh sách người dự tuyển đã đạt điều kiện, tiêu chuẩn tại vòng 1 (có danh sách kèm theo).
Nay Hội đồng tuyển dụng viên chức Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập thông báo về kiểm tra, sát hạch thông qua hình thức phỏng vấn cụ thể như sau:
1. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu từ 8 giờ 30, ngày 23/10/2019 (thứ 4)
2. Địa điểm: Văn phòng Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập, địa chỉ: Thôn Bù Lư, xã Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước.
Trên đây là Thông báo về việc kiểm tra sát hạch viên chức năm 2019 của Hội đồng tuyển dụng Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập, nay Thông báo đến người đăng ký dự tuyển được biết./.
 
Nơi nhận:                                                                                                              TM. HỘI ĐỒNG
- BGS Sở Nội vụ;                                                                                             CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG                      
- Website Vườn;
- Lưu:VT.                                                                                                                             
                                                                                                                                    (Đã ký)
 
 
                                                                                                                           Vương Đức Hòa
 
 
 
 

         BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
  HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
    VIÊN CHỨC NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
DANH SÁCH
NGƯỜI ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC ĐẠT ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN (ĐẠT VÒNG 1)
(Kèm theo thông báo số 359  /TB-HĐTD ngày 18 / 10/2019 của Hội đồng tuyển dụng)

 
 
 

TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Trình độ chuyên môn Ngành dự tuyển Số lượng cần
tuyển dụng
Ghi chú
Nam Nữ
1 Nguyễn Đức Hiệp 13/11/1985   Sơn Tịnh, Quảng Ngãi Cử nhân kinh tế Kế toán, tài chính, tiền lương 01 vị trí  
 
 
2 Điểu Thị Hoa   15/3/1988 Bù Gia Mập, Bình Phước. Đại học Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam Tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, PCCCR bằng tiếng dân tộc. 01 vị trí  
 
 
 
 
3 Lê Văn Long 19/02/1989   Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre Trung cấp chăn nuôi thú y Chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã 01 vị trí  
 
 
 
Danh sách gồm có 03 người

 
 

Tác giả bài viết: Phòng TC - HC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn