Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Thông cáo báo chí

Thông báo kết quả điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên đối với người dự tuyển viên chức năm 2019

Thứ hai - 04/11/2019 20:44
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
 VIÊN CHỨC NĂM 2019
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Số:  375  /TB-HĐTDVC Bù Gia Mập, ngày    04    tháng   11   năm 2019
THÔNG BÁO
KẾT QUẢ ĐIỂM PHỎNG VẤN VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN
ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019
 
TT Họ và tên Năm sinh Quê quán Vị trí
dự tuyển
Số lượng
vị trí tuyển dụng
Điểm Ghi chú
Phỏng
vấn
Ưu tiên Tổng
 điểm
1 Nguyễn Đức Hiệp 13/11/1985 Sơn Tịnh,
Quảng Ngãi
Kế toán, tài chính,
tiền lương
1 68,33   68,33  
2 Điểu Thị Hoa 15/3/1988 Bù Gia Mập,
Bình Phước.
Tuyên truyền về công tác bảo vệ rừng, PCCCR
bằng tiếng dân tộc.
1 66,66 5 71,66  
3 Lê Văn Long 19/02/1989 Giồng Trôm,
tỉnh Bến Tre
Chăm sóc, cứu hộ các loài động vật hoang dã 1 73,33 2,5 75,83  
                   
             Trên đây là Thông báo kết quả điểm của người đăng ký dự tuyển. Trong thời gian 15 ngày kể từ ngày Thông báo người dự tuyển làm đơn phúc khảo, khiếu nại, tố cáo (nếu có) theo quy định của pháp luật. Quá thời hạn này Hội đồng tuyển dụng sẽ thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định./.
                   
Nơi nhận:
- Website Vườn;
- Người dự tuyển;
- Ban Giám sát;
- Lưu:HĐTD.
TM.HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG
(ĐÃ KÝ)
   

Tác giả bài viết: phòng TC - HC

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn