Trang nhất » Tin Tức » Tin tức » Bản tin nội bộ

THÔNG BÁO Về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2022

Thứ hai - 17/10/2022 09:19
THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022 Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập thông báo về tuyển dụng viên chức theo vị trí việc làm năm 2022 như sau: 1. Vị trí tuyển dụng, độ tuổi và trình độ: - Kỹ sư Lâm nghiêp; Quản lý Tài nguyên rừng: 05 vị trí; - Đại học Luật: 01 vị trí; - Đại học Quản lý và hướng dẫn viên du lịch: 01 vị trí; - Đại học xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 vị trí - Yêu cầu tối thiểu có bằng Đại học trở lên; - Độ tuổi từ 18 tuổi trở lên. 2. Hồ sơ dự tuyển: - Đơn đăng ký dự tuyển; - Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển; - Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, CCCD(có công chứng); - Bản sao văn bằng, - Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe; 3. Thời gian, địa điểm và hình thức nhận hồ sơ: - Thời gian: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/11/2022 - Đại điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập - xã Bù Gia Mập - huyện Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước. ĐT. 02713.724.237.
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC
BAN QUẢN LÝ
VƯỜN QUỐC GIA BÙ GIA MẬP
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:466/TB-BQLV
 
 
                                           Bù Gia Mập, ngày  13 tháng 10 năm 2022
 
 
THÔNG BÁO
Về việc tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2022
         
Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-UBND ngày 18/11/2011 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập;
Căn cứ Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh Bình Phước về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy và tuyển dụng, sử dụng quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước;
Căn cứ Quyết định 1587/QĐ-UBND ngày 29/8/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) và chỉ tiêu lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2022 đối với Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập;
Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-SNV ngày 07/10/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập năm 2022;
Ban Quản lý VQG Bù Gia Mập thông báo tuyển dụng viên chức như sau:
1. Vị trí tuyển dụng:
Số lượng tuyển dụng: 08 vị trí gồm:
- Kỹ sư Lâm nghiêp; Quản lý Tài nguyên rừng: 05 vị trí;
- Đại học Luật: 01 vị trí;
- Đại học Quản lý và hướng dẫn viên du lịch: 01 vị trí;
- Đại học xây dựng dân dụng và công nghiệp: 01 vị trí;
2. Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển
2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức.
Người đăng ký dự tuyển phải có đủ điều kiện về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, có đủ các điều kiện đăng ký dự tuyển quy định như sau:
- Có phiếu đăng ký dự tuyển (Ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020  Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức);
- Có lý lịch rõ ràng;
- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm;
- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.
2.2. Tiêu chuẩn vị trí gắn với chức danh nghề nghiệp
a) Về chuyên môn:
Yêu cầu có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp tại điểm 1 vị trí tuyển dụng;
b) Về Ngoại ngữ, vi tính:
Đối với các thí sinh dự tuyển phải có chứng chỉ Anh văn B, tin học A theo quy định trở lên.
3. Đối tượng ưu tiên
a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.
 4. Hồ sơ dự tuyển:
a) Tiếp nhận phiếu đăng ký dự tuyển:
Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu được ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính Phủ;
Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên Website của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập;
 Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển tại địa điểm tiếp nhận của Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập.
b) Hồ sơ dự tuyển
Người dự tuyển nộp phiếu đăng ký tuyển dụng đồng thời nộp các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng hồ sơ gồm có:
- Đơn đăng ký dự tuyển viên chức;
- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc cơ quan đang công tác trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;
- Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (có công chứng);
- Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực đồng thời kèm theo bản gốc để đối chiếu;
- Chứng chỉ Anh văn, tin học (phô tô công chứng)
- Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06/5/2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;
- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.
          5. Hình thức và nội dung tuyển dụng
          a) Hình thức tuyển dụng: Tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển được thực hiện theo 2 vòng.
b) Nội dung xét tuyển:
          * Vòng 1: Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển
          - Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.
          - Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng phải thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2;
          - Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức xét vòng 2.
          * Vòng 2: Phỏng vấn
          - Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển. Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập tổ chức phỏng vấn vòng 2 phù hợp với tính chất hoạt động nghề nghiệp và yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển cụ thể như sau:
          + Kiến thức chung: Luật và các Văn bản dưới luật liên quan đến viên chức;
          + Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Kiến thức hiểu biết về vị trí dự tuyển, phương hướng trong thời gian tới nếu được trúng tuyển vào vị trí đăng ký;
          - Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100;
          - Thời gian phỏng vấn 30 phút;
          - Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.
          Lưu ý: Ban Quản lý Vườn không tổ chức ôn thi cho thí sinh mà thí sinh tự học tập, nghiên cứu để trả lời các câu hỏi tại nội dung phỏng vấn.
6. Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức
a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
 - Có kết quả điểm tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;
 - Có số điểm tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao nhất trong số những người dự tuyển.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên cao nhất và bằng nhau thì người có kết quả điểm phỏng vấn cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.
c) Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.
d) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.
7. Lệ phí xét tuyển
- Lệ phí: 500.000 (Năm trăm nghìn đồng)/thí sinh (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức).
 8. Thời gian và địa điểm đăng ký dự tuyển:
a) Thời gian: Nhận phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ dự tuyển đến hết ngày 15/11/2022.
b) Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập - xã Bù Gia Mập - huyện Bù Gia Mập - tỉnh Bình Phước. ĐT. 02713.724.237.
c) Hình thức: Người đăng ký dự tuyển viên chức phải đến nộp trực tiếp và không được nộp thay.
Trong quá trình tuyển dụng mọi thông tin Ban Quản lý Vườn sẽ đưa tin trên báo Bình Phước và thông tin trên Trạm phát thanh của xã Bù Gia Mập và xã Quảng trực huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và đăng trên Website của Vườn Quốc gia Bù Gia Mập: http://vuonquocgiabugiamap.vn./.
 
Nơi nhận:
- Sở Nội vụ;
- Đăng Website Vườn;
- Đăng Báo Bình Phước;
- Trạm phát thanh các xã vùng đệm;                                              
- Lưu VT.
 
 
 
GIÁM ĐỐC
 
 
Đã ký
 
Vương Đức Hòa
 

Tác giả bài viết: Huỳnh Phúc Đa

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn