Trang nhất » Tin Tức » Tin tức

Chi Bộ Ban quản lý vườn quốc gia Bù Gia Mập tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh

Thứ hai - 28/09/2020 22:37
Học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tại Chi Bộ Ban Quản Lý Vườn Quốc gia Bù Gia Mập
Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc và là Nhà văn hóa kiệt xuất. Người đã để lại cho Đảng ta, dân tộc ta một di sản về tư tưởng, đạo đức, và phong cách vô cùng quý giá; là ngọn đuốc soi đường, chỉ lối cho cách mạng Việt Nam vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách trong quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc nhằm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Người đã tiến hành công cuộc đổi mới giúp dân tộc đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, làm cho vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao.

Di sản to lớn về tư tưởng và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là kim chỉ nam cho mọi hành động nhằm xây dựng đất nước phồn vinh và giàu đẹp. Ban tuyên giáo Trung ương đã và đang khuyến khích cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh nhằm tiếp tục tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ, thiết thực, hiệu quả trong việc nghiên cứu, học tập, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Ngày 04/12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW về học tập chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hướng dẫn này tập trung vào việc quán triệt các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng viên cần chú ý liên hệ với các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt, như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cụ bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn; các “bệnh”: tham nhũng, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tỵ nạnh, xu nịnh, a dua, kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước.

Cấp ủy và chính quyền các cấp cần lựa chọn những vấn đề còn tồn tại và hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề nhằm tập trung giải quyết dứt điểm. Những vấn đề này đồng thời gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương”; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Thực hiện hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Tuyên giáo Trung ương, Chi bộ Ban quản lý vườn quốc gia Bù Gia Mập đã triển khai rộng rãi cho các đảng viên học tập và nghiên cứu. Cụ thể, trong các buổi sinh hoạt hàng tháng, chi bộ có từ 3 đến 4 đảng viên trình bày về các chuyên đề này. Các chuyên đề tập trung vào việc học tập tư tưởng của Hồ Chí Minh về “Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Ngoài ra, Đảng viên sưu tầm một số câu chuyện về nội dung chuyên đề năm 2020 để liên hệ với bản thân và nhiệm vụ được giao. Từ việc học tập này, mỗi đảng viên sẽ vững vàng hơn trong tình hình mới, cũng như việc thực hiện công việc đạt hiệu quả cao nhất đúng theo chủ trương, đường lối của Đảng.

Tác giả bài viết: Chi bộ BQLVQG Bù Gia Mập

Tổng số điểm của bài viết là: 9 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn